Dziękuję za odwiedziny. Jak wyżej napisano, nazywam się tak a tak i mieszkam tu a tu wraz z rodziną taką a taką. Dziękuję również mojemu dostawcy za wywieszenie moich rzeczy do wglądu.

Spis rzeczy

Iak to rozviązať: brak mieistza na počtę!

Vprovadzenie

Tzo zrobiť, kiedy poiemnośť skřinki počtovei iest na vyčerpaniu? Može się tak zdařiť, kiedy přechovuiemy naše listy v katalogach na sietievych, uživaiątz protokołu IMAP. Otřimuiemy vtedy viadomośť od administratora:

Poiemnośť skřinki počtovei iest na vyčerpaniu — prosimy vybrať listy ze skřinek při pomotzi programmu počtovego

Rozviązanie to iest može dobre z punktu vidzenia administratora, ale nie z našego — z dnia na dieň tratimy všitkie listy, te potřebne i te niepotřebne razem. Možna očiviśtie všitkie te listy zgrať na pamięť massovą i nosiť ie při sobie, ale iest do dośť nievygodne.

Na ščęśtie do zagadnienia možemy podeiśť bardiei vybiórčo, methodą statystyčną. Převažnie boviem bardiei opłatza się usuvať duže listy niž małe, ponievaž duže listy zavieraią naičęśtiei viele informacii niepotřebnych — lub na odvrót, na tyle potřebnych, že varto ie vyodrębniť iako osobny dokument.

I tu nasuva się pytanie: v iaki sposób možemy odnaleźť všitkie duže listy? Intuicja podpoviada, že duže listy naiłatzniei znaleźť v dužich katalogach; naleži zatem ošatzovať łąčną vielkośť plikóv v poščególnych katalogach i spravdiť zavartośť tych z nich, które zavieraią naiviętzei danych. Kłopot polega tu po piervše na tym, že nie znamy rozmiaru katalogu, v ščególnośti odpoviadaiątzego přegródtze vevnątř skřinki počtovei; užitek počtovy vpravdie povie nam, iaki iest u niego rozmiar danych přegródki, ale čęsto ma się to niiak do mieistza zaimovanego v skřintze sietievei, a to z tei prostei přičiny, že nie všitkie viadomośti ze skřinki są přechovyvane mieistzevo; te które nie są přechovyvane mieistzevo nie vpłyvaią na mieistzevy rozmiar přegródki podavany přez užitek počtovy (užitkovnitzi vymiany Microsoft maią pod tym vzględem lepiei).

Moie rozviązanie

(Pyton)

Na ščęśtie naš gospodař daie dostęp do vłasnych plikóv přez FTP. Očiviśtie možemy otvořiť okno FTP v přeglądartze; v ten sposób možemy iednak obeiřeť tylko poščególne pliki i katalogi; v dalšim tiągu nie mamy nařędia do podsummovania zavartośti. Iest vpravdie možlivośť spravdzenia rozmiaru každego pliku z osobna, ale łatviei iest to zrobiť iednym ruchem.

V tym tzelu otvieramy okno FTP.EXE, łąčimy się z FTP.2A.PL i podaiemy poletzenie

ls -ilR 2a.txt

Po vykonaniu tego poletzenia otřimuiemy dokładny spis plikóv v pliku 2a.txt v biežątzim katalogu; iest on vpravdie bezužitečny dla čłovieka, ale može się přidať iako dane do dalšego opratzevania.

Kod programmu składa się poglądovo z następuiątzich elementóv logičnych:

Včityvanie spisu treśti vymaga připořądkovania každego elementu do katalogu nadřędnego, tzo vymaga kořistania z do tei pory zbudovanei čęśti modelu. Na ščęśtie postať spisu zapevnia že naipierv poiavia się katalog, a potem iego zavartośť.

Ščegóły vdroženia

Spis

V miarę přetvařania opisu plikóv generuie się iednočeśnie v postati HTML v osobnym oknie. Pozvala to na śledzenie postępu pratzi oraz zapobiega poiavianiu się ostřežeň o zbiegłym kodie. Kod včituiątzi postať pliku iest dośť vražliv i při błędnych danych može się zapętliť bez vypisyvania; v takim razie naleži přervať diałanie skryptu.

Katalog

Katalog plikóv zaviera zbiór cech plikóv. Cechą klučovą pliku iest numer vęzła podavany v spisie — za vyiątkiem katalogu počątkovego, dla którego přiimuiemy vartośť 0. Do přechovania katalogu plikóv słuži słovnik zbudovany na następuiątzei zasadie:

[numer vęzła nadřędnego]
["/."]
pełne dane pliku umieščenego v danym vęźle
["/" + nazva vęzła]
pełne dane pliku o danei nazvie v katalogu nadřędnym

Předrostek / dodaiemy očiviśtie dla unikniętia zdeřenia ze zvykłymi cechy słovnika.

Obtiąženie

Obličenie obtiąženia polega na tym, že dla každego katalogu obliča się iego obtiąženie tzałkovite vedług vzoru:

Vzór ten iest, iak vidať, formalnie samopovrotny, ale zastąpiliśmy i prostym přeiśtiem po všitkich znalezionych zbiorach, propaguiątz obtiąženie do vęzłóv nadřędnych.

Obličone obtiąženie zapisuie się v osobnym słovniku.

Vyniki

Obličone słovniki přičepia się do okna formulařa iako vłaśtivośti globalne. Nie iest to nailepše rozviązanie, ale standardovy DOM nie pozvala na budovanie vielopoziomovych słovnikóv dynamičnych, bez których nie možna się tu obyť.

(Od biedy možna symulovať słovniki dvupoziomove maiątz do dyspozycji identyfikator formulařa i nazvę pola, ale ograničenia składniove identyfikatoróv są inne niž v připadku nazv plikóv, viętz třeba by było dodatkovo kodovať nazvy — no i vymagałoby to utvořenia iešče iednego dokumentu.)

Vyniki umieščane są v spisie do vyboru v koleinośti od naitięžšego, při čim užitkovnik vidi obličony tięžar vęzła, a pozostałe informacje o vybranym vęźle otřimuie po vybraniu vęzła i přitiśniętiu přitisku.

Śledzenie

Piervotnie algorythm na biežątzo demonstrovał přetvařane dane v osobnym oknie přeglądarki; v počątkovym okresie rozvoiu było to nieodzovno dla rozpoznania i popravienia błędóv, ale v ostatečnei postati povodovało značne opóźnienie diałania programmu. Po vyłąčeniu kodu odpoviedialnego za śledzenie vykonanie odbyva się błyskavičnie — popřednio třeba było čekať kilka minut. Připuščam, iž povodovało się to dužim nařutem při překazyvaniu danych z užitku HTML do dedykovanego okna śledzenia, uruchomionego v innym processie. V razie kłopotóv možna tę cechę z povrotem vłąčiť.

Uvagi dla užitkovnika

Očiviśtie nie každy duži katalog možna usunąť; v ščególnośti nie poletzam usuvania głóvnego katalogu počty… Ale są katalogi, które są duže i nie są potřebne v tzałośti; iuž to zobačimy v spisie, že niektóre viadomośti są nadmiernie tięžkie (do tego tzelu třeba upořądkovať viadomośti vedług rozmiaru), iuž to može okazať się, že možemy stare viadomośti přenieśť do archivum (to iest nietzo bardiei ryzykovne). Po vykonaniu tych činnośti, ieželi nie přiniosły očekivanego vyniku dla poiemnośti skřinki, začinamy všitko od počątku (od FTP).

Ponižši formulař, vraz z napisaną dlaň funkcją show_listing, słuži do zletzania obličeň. Iest on očiviśtie nie podłąčony, ponievaž nie mam pod ręką Tvoiego spisu plikóv.

Formulař diała tylko v samodielnei applikacji HTA, po śtiągniętiu i podłąčeniu spisu!

Podgląd nagłóvkóv

Klaviatura ekranova